แคปชั่นและผลลัพธ์เชิงตรรกะของสัมพัทธภาพเชิงจริยธรรม

แคปชั่น

 

หลายคนในทุกวันนี้ยืนยันว่าความรู้สึกทางศีลธรรมเป็นเรื่องส่วนตัวโดยสมบูรณ์ ว่าไม่มีค่านิยมทางจริยธรรมที่สัมบูรณ์ ว่ามันเป็นเรื่องของความคิดเห็นล้วนๆแคปชั่นฝ่ายตรงข้ามของมุมมองนี้ได้หยิบยกข้อโต้แย้งเรามักจะตัดสินการกระทำด้วยจรรยาบรรณของเราเอง และเราพบว่าตนเองกำลังตัดสินว่าประมวลศีลธรรมข้อหนึ่งดีกว่าแคปชั่นอีกประการหนึ่ง ตัวอย่างเช่น บางคนอาจบอกว่าศีลธรรมทางพุทธศาสนาดีกว่าของชาวอิสราเอลนักสัมพัทธภาพ

แคปชั่นจะตอบว่าเมื่อเราทำเช่นนี้ เรากำลังเปรียบเทียบหลักศีลธรรมเหล่านั้นกับอัตนัยของเรา จากนั้นจึงตัดสินรหัสที่คล้ายกับรหัสอัตนัยของเราเองมากที่สุดว่าเหนือกว่าถ้าไม่มีจรรยาบรรณใดแคปชั่นเหนือกว่าจรรยาบรรณ ย่อมเป็นไปไม่ได้ตามหลักเหตุผลที่จะพูดถึงความก้าวหน้าทางศีลธรรมหรือการเสื่อมถอยทางศีลธรรม

นักสัมพัทธภาพทางจริยธรรมอาจตอบว่านี่ไม่ใช่การอนุมานที่ยุติธรรม

ทว่าหลายคนพูดในแง่เหล่านั้นจริงๆอีกครั้ง หากไม่มีความเหนือกว่าในรหัสหนึ่งเหนืออีกรหัสหนึ่ง และดังนั้นจึงไม่มีความก้าวหน้าทางศีลธรรม แคปชั่นความพยายามทางศีลธรรมก็ไม่มีประโยชน์นักสัมพัทธภาพอาจตอบว่าบุคคลควรพยายามยึดมั่นในหลักศีลธรรมของตนเอง แต่สิ่งนี้ยังคงทำให้เกิดคำถามว่าทำไมใครๆ แคปชั่นก็ควรใส่ใจที่จะทำเช่นนั้นผลลัพธ์เชิงตรรกะของสัมพัทธภาพเชิงจริยธรรมคือไม่มีใครดีไปกว่าคนอื่น แคปชั่นเนื่องจากจะไม่มีมาตรฐานที่แน่นอนที่จะตัดสินพวกเขา ดังนั้นฆาตกรจึงไม่อาจถือว่าเลวร้ายกว่าใครๆ เนื่องด้วยรหัสหนึ่งย่อมดีกว่ารหัสอื่นๆ

แคปชั่นนักสัมพัทธภาพทางจริยธรรมอาจตอบว่านี่ไม่ใช่การอนุมานที่ยุติธรรมจากทฤษฎีของพวกเขา พวกเขาปฏิเสธการมีอยู่ของจรรยาบรรณสากลอย่างสัมบูรณ์ แต่ก็ยอมรับว่าอาจมีประมวลมาตรฐานทางศีลธรรมที่ใช้บังคับกับคนกลุ่มหนึ่งอย่างจำกัด แม้ว่าจะยังมีปัญหากับคำตอบนี้อยู่ ซึ่งดูเหมือนจะไม่เพียงพอ แคปชั่นเกณฑ์กำหนดขอบเขตของกลุ่มดังกล่าว และไม่มีเหตุผลเฉพาะเจาะจงที่กลุ่มควรมีมากกว่าหนึ่งคนปราชญ์กล่าวว่า

แต่สิ่งเหล่านี้มักเป็นเรื่องเล็กน้อย และโดยทั่วไปแล้ว มีข้อตกลงทั่วไป

แท้จริงแล้ว พฤติกรรมทางศีลธรรมมีมาตรฐานที่แน่นอน แม้ว่าพฤติกรรมนี้จะเกิดขึ้นกับเราอย่างไร หรือเกิดขึ้นที่ใด ก็ยังเป็นคำถามที่ยังคงมีการถกเถียงกันอย่างหนัก ความเป็นจริงของมาตรฐานสัมบูรณ์แคปชั่นเป็นสิ่งที่สามารถเห็นได้ทุกวัน เมื่อมีคนพูดถึงสิ่งที่คนอื่นทำหรือพูด หรือสิ่งที่พวกเขาทำ ในสถานการณ์เฉพาะแคปชั่นครั้งแล้วครั้งเล่าที่จะมีการอุทธรณ์ต่อหลักศีลธรรมบางอย่างหรืออื่นๆ ซึ่งผู้พูดมักคาดหวังให้ผู้ฟังทราบและแบ่งปันความคิดเห็นของตนแน่นอนว่ามีความแตกต่างกัน

แต่สิ่งเหล่านี้มักเป็นเรื่องเล็กน้อย แคปชั่นโสดกวนๆและโดยทั่วไปแล้ว มีข้อตกลงทั่วไปว่าการกระทำนี้หรือการกระทำนั้นถูกหรือผิด สิ่งนี้ไม่สามารถอธิบายได้ว่าเป็นรหัสของประเทศหรือเชื้อชาติใดประเทศหนึ่ง แนวปฏิบัติเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก เช่น เมื่อประเทศหนึ่งรุกรานประเทศอื่น มีการยอมรับโดยทั่วไปว่าการกระทำดังกล่าวเป็นไปในทางที่ผิด แคปชั่นถ้าแรงจูงใจคือการยึดอำนาจในประเทศที่รุกราน แต่ถ้าเป็นเหตุจูงใจให้ถูกต้อง ช่วยประเทศที่รุกรานให้ปราศจากการกดขี่ สอบถามที่ https://xn--42ca1ge8ca5azoob.com/%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%86-95-%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%992021-%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B9%84/